Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU Các nhà khoa học Giáo sư, Phó Giáo sư

Các nhà khoa học là Giáo sư, Phó giáo sư Khoa Quản lý Tài nguyên

09/06/2021 08:57 - Xem: 921

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm, học vị

Chức danh nghề nghiệp

1

Nguyễn Thế Đặng

1953

GS

Giảng viên cao cấp

2

Đặng Văn Minh

1959

GS

Giảng viên cao cấp

3

Nguyễn Ngọc Nông

1958

PGS

Giảng viên cao cấp

4

Nguyễn Khắc Thái Sơn

1966

 PGS

Giảng viên cao cấp

5

Đàm Xuân Vận

1973

PGS

Giảng viên cao cấp

6

Phan Đình Binh

1976

PGS

Giảng viên cao cấp

7

Lê Văn Thơ

1974

PGS

Giảng viên cao cấp