Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học Ngành Quản lý tài nguyên & Du lịch sinh thái

Chuyên ngành Quản lý tài nguyên & Du lịch sinh thái

10/06/2021 10:19 - Xem: 510

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ DU LỊCH SINH THÁI

NĂM 2020

Mô tả chương trình đào tạo 2020
Chuẩn đầu ra năm 2020
Khung CTĐT năm 2020
Mô tả tóm tắt các học phần năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ DU LỊCH SINH THÁI

NĂM 2018

Mô tả chương trình đào tạo 2018
Chuẩn đầu ra năm 2018
Khung CTĐT năm 2018
Mô tả tóm tắt các học phần năm 2018