Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU Sách, Giáo trình, Bài báo KH Sách, Giáo trình

Danh mục các sách, giáo trình của cán bộ, giảng viên đã xuất bản

12/06/2021 16:35 - Xem: 954

       1. Đặng Văn Minh và Đào Thanh Vân, 1996. Kỹ Thuật Vườn Trường, Tập 1: Dành cho giáo viên các trường tiểu học. Nhà XB Giáo dục, Hà Nội (Song  ngữ tiếng Việt và tiếng Hmong).

2. Đào Thanh Vân và Đặng Văn Minh. 1996. Kỹ Thuật Vườn Trường, Tập 2: Dành cho học sinh tiểu học. Nhà XB Giáo dục, Hà Nội (Song ngữ tiếng Việt và tiếng Hmong).

3. Nguyễn Ngọc Nông, 1997. Hướng dẫn sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. NXB Xí nghiệp in Bắc Thái.

4. Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Thế Hùng, 1999. Giáo trình Đất, NXB Nông nghiệp, Hà Nội

5. Nguyen H.D., T.C. Tran, H.V. Nguyen, L.T. Nguyen, M.V. Dang, T.D. Trinh, N.T.L. Huynh and P.T. Nguyen, S.T. Tran, 1999. Impact of agro-chemicals on productivity and health in Vietnam. In: Grover, D. and H. Francisco (Eds), Economy and Environment: Case Study in Vietnam. EEPSEA and IDRC, Singapore. Pp.145-225. (In English).

6. Nguyễn Ngọc Nông, 1999. Giáo trình Nông hóa học. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

7. Trần Ngọc Ngoạn, Nguyễn Hữu Hồng và Đặng Văn Minh. 2000. Giáo trình Hệ thống Nông nghiệp (đào tạo đại học). NXB Nông Nghiệp, Hà nội.

8. Nguyễn Thế Đặng, Đặng Kim Vui, Trần Ngọc Ngoạn, Lương Văn Hinh, Nguyễn Ngọc Nông, Nguyễn Hữu Hồng, Nguyễn Thị Minh Thọ, Nguyễn Thị Thắc, 2002. Một số phương pháp tiếp cận và phát triển nông thôn, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

9. Nguyễn Thế Đặng, 2002. Đánh giá sự tham gia trong dự án nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

10. Lương Văn Hinh, Nguyễn Ngọc Nông, Nguyễn Đình Thi, 2002. Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất đai. NXB Nông nghiệp Hà Nội.

11. Nguyễn Thế Đặng, Đào Châu Thu, Đặng Văn Minh, 2003. Đất đồi núi Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

12. Nguyễn Ngọc Nông, Lương Văn Hinh, Đặng Văn Minh, Nguyễn Thị Bích Hiệp. 2003. Chiến lược Quy hoạch đất đai ổn định đến 2010. Quyển 1: Quy hoạch Phát triển Nông thôn. NXB Nông Nghiệp, Hà nội

13. Nguyễn Ngọc Nông, Lương Văn Hinh, Đăng Văn Minh, Nguyễn Thị Bích Hiệp, 2004. Giáo trình Quy hoạch phát triển nông thôn. NXB Nông nghiệp Hà Nội,

14. Đặng Văn Minh, Nguyễn Ngọc Nông, Trần Ngọc Ngoạn, Đỗ Tuấn Khiêm. 2005. Giáo trình Trồng trọt đại cương. NXB Nông nghiệp Hà Nội.

15. Đặng Văn Minh. 2005. Thoái hóa đất do trồng chè lâu năm. Tập 3: Đất và Phân bón. NXB Chính Trị Quốc Gia.

16. Đặng Văn Minh, Trần Ngọc Ngoạn, Nguyễn Ngọc Nông, Đỗ Tuấn Khiêm. 2006. Giáo trình Trồng trọt Đại cương (đào tạo đại học). NXB Nông Nghiệp, Hà nội.

17. Đặng Văn Minh, Nguyễn Thế Đặng, Dương Thị Thanh Hà, Hoàng Hải, Đỗ Đỗ Thị Lan, 2006. Giáo trình Đất lâm nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

18. Nguyễn Thị Kim Hiệp, Vũ Thị Thanh Thủy, Võ Quốc Việt, Phan Đình Binh, Lê Văn Thơ, 2006. Giáo trình Bản đồ địa chính, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

19. Nguyễn Thế Đặng, Đặng Văn Minh, Nguyễn Thế Hùng. 2007. Giáo trình Vật lý Đất. NXB Nông Nghiệp, Hà nội.

20. Nguyễn Thế Đặng,  Nguyễn Ngọc Nông, Hoàng Hải, Nông Thị Thu Huyền, 2007. Giáo trình Địa lý kinh tế Việt Nam. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

21. Vũ Thị Thanh Thủy, Lê Văn Thơ, Phan Đình Binh, Nguyễn Ngọc Anh, 2007. Giáo trình Trắc địa cơ sở, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

22. Nguyễn Khắc Thái Sơn, 2007. Giáo trình Quản lý nhà nước về đất đai, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

23. Nguyễn Thế Đặng, Đặng Văn Minh, Nguyễn Thế Hùng, Hoàng Hải, Đỗ Thị Lan, 2008. Giáo trình Đất trồng trọt, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

24. Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Ngọc Nông, Hoàng Hải, Nông Thị Thu Huyền, 2008. Giáo trình Địa lý kinh tế Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

25. Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Ngọc Nông, 2009. Giáo trình Đất và Dinh dưỡng cây trồng. NXB Nông nghiệp Hà Nội.

26. Đặng Văn Minh, Nguyễn Thế Đặng, Trần Thị Phả. 2009. Giáo trình Hóa học Đất (đào tạo đại học ngành KH Môi Trường).  NXB Nông Nghiệp, Hà nội

27. Lê Văn Thơ, Nguyễn Ngọc Anh, 2010. Sách hướng dẫn sử dụng các loại máy Trắc địa, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

28. Phan Thị Thanh Huyền, Đàm Xuân Vận, Hà Văn Thuân, Ngô Thị Hồng Gấm, 2010. Sách hướng dẫn sử dụng bộ phần mềm MicroStation & Mapping Office trong thành lập bản đồ, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

29. Đặng Văn Minh, Nguyễn Đình Quế, Nguyễn Thế Đặng, 2011 Giáo trình Đất Lâm nghiệp (Đào tạo sau đại học). NXB Nông Nghiệp, Hà nội.

30. Đặng Văn Minh, Nguyễn Thế Đặng, Ngô Đình Quế, 2012. Sách chuyên khảo Đất lâm nghiệp cho cao học, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

31. Đặng Văn Minh, Dương Thị Thu Hoài.  2011. Giáo trình Sinh thái Nhân văn (đào tạo đại học). NXB Nông Nghiệp, Hà nội

32. Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Ngọc Nông, Đặng Văn Minh, Nguyễn Thế Hùng, Dương Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Thu Hằng, Hà Xuân Linh. 2011. Giáo trình Đất và Dinh dưỡng Cây trồng (đào tạo đại học). NXB Nông Nghiệp, Hà nội.

33. Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Thị Mão, 2012. Giáo trình Nông nghiệp hữu cơ, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

34. Đặng Văn Minh, Đỗ Thị Lan, Nguyễn Chí Hiểu, Dương Thị Minh Hòa. 2013. Giáo Trình Đánh giá Tác động Môi trường (đào tạo đại học). NXB Nông Nghiệp, Hà nội

35. Nguyễn Thế Đặng, Đặng Văn Minh, Nguyễn Thế Hùng, Dương Thị Thanh Hà, Nguyễn Đức Nhuận, Hoàng Bích Thảo, Nguyện Thu Thùy. 2014. Giáo trình Thổ Nhưỡng (đào tạo đại học). NXB Nông Nghiệp, Hà nội.

36. Nguyễn Thế Đặng, Đặng Văn Minh, Nguyễn Thế Hùng, Dương Thị Thanh Hà, Nguyễn Đức Nhuận, Hoàng Thị Bích Thảo, Nguyễn Thu Thuỳ, 2014. Giáo trình Thổ nhưỡng, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

37. Trần Văn Điền, Đỗ Thị Lan, Đàm Xuân Vận, Ngô Kim Chi, Mai Văn Trịnh, 2014. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong tài nguyên và môi trường, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

38. Phan Đình Binh, Nguyễn Quang Khánh, Vũ thị Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Lê Duy, 2016. Giáo trình Trắc địa ảnh và Viễn thám, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

39. Phan Thị Thu Hằng, Nguyễn Ngọc Nông. Giáo trình Hóa chất sử dụng trong nông nghiệp và môi trường. NXBNN Hà Nội, 2016: Nội dung: Phương pháp sử dụng hợp lý và hiệu quả các loại hóa chất dùng trong nông nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường.

40. Trần Thị Phả, Đỗ Thị Lan, Phan Thị Thu Hằng, Đàm Xuân Vận, 2016. Giáo trình Hóa học môi trường, NXB Nông nghiệp, Hà Nội

41. Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Đức Nhuận, Dư Ngọc Thành, Dương Thị Thanh Hà, 2017. Giáo trình Quản lý tài nguyên nước, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

42. Lê Văn Thơ, Phan Đình Binh, Nguyễn Quý Ly, 2017. Giáo trình Bản đồ học, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

43. Nguyễn Quang Thi, Hoàng Văn Hùng, Lương Văn Hinh, 2019. Quản lý sử dụng đất lưu vực, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

44. Đặng Văn Minh, Nguyễn Chí Hiểu, Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Quang Thi, Hoàng Hữu Chiến, 2020. Du lịch sinh thái, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

45. Lương Văn Hinh, Hoàng Văn Hùng, Nguyễn Quang Thi, 2020. Quy hoạch sử dụng đất, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

46. Nguyễn Ngọc Nông, Nông thị Thu Huyền, Đỗ Thị Lan, Trường Thành Nam, Nguyễn Duy Lam, 2020. Giáo trình Đánh giá đất. NXB Bách khoa Hà Nôi.

47. Lương Văn Hinh, Hoàng Văn Hùng, Nguyễn Ngọc Nông, Nguyễn Quang Thi, 2020. Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất. NXB ĐH Thái Nguyên,

48. Đặng Văn Minh, Nguyễn Chí Hiểu, Nguyễn Quang Thi, Nguyễn Đức Nhuận, Hoàng Hữu Chiến, Lê Thị Kiều Oanh. 2020. Giáo Trình Du Lịch Sinh Thái (đào tạo đại học). Nhà XB Bách Khoa, Hà Nội

49. Nguyễn Thế Đặng, Đặng Văn Minh, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Đức Nhuận, Nguyện Thu Thùy. 2020. Giáo trình Thổ Nhưỡng (đào tạo đại học). NXB Đại học Thái Nguyên

50. Nguyễn Thế Đặng, Đặng Văn Minh, Nguyễn Thế Hùng, Hoàng Văn Hùng, Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Thu Thuỳ, 2020. Giáo trình Thổ nhưỡng, NXB Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên.

51. Nguyễn Thế Đặng, Hoàng Văn Hùng, Nguyễn Đức Nhuận, Trần Minh Tiến,  2020. Sách tham khảo: Phương pháp lấy mẫu, phân tích và đánh giá tính chất đất, NXB Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên.

52. Bùi Ngọc Quý, Dương Anh Quân, Vũ Thị Tình, Trần Thị Mai Anh, Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Danh Đức, Võ Ngọc Dũng, 2021. Công nghệ mới trong phát hành bản đồ, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội.