Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học Ngành Quản lý đất đai

Chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai

07/06/2021 15:58 - Xem: 1841

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NĂM 2022

Mô tả chương trình đào tạo 2022
Chuẩn đầu ra năm 2022
Khung CTĐT năm 2022
Mô tả tóm tắt các học phần năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NĂM 2020

Mô tả chương trình đào tạo 2020
Chuẩn đầu ra năm 2020
Khung CTĐT năm 2020
Mô tả tóm tắt các học phần năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NĂM 2018

Mô tả chương trình đào tạo 2018
Chuẩn đầu ra năm 2018
Khung CTĐT năm 2018
Mô tả tóm tắt các học phần năm 2018