Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học Ngành Quản lý đất đai

Chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai

07/06/2021 15:58 - Xem: 984

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NĂM 2020

Mô tả chương trình đào tạo 2020
Chuẩn đầu ra năm 2020
Khung CTĐT năm 2020
Mô tả tóm tắt các học phần năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NĂM 2018

Mô tả chương trình đào tạo 2018
Chuẩn đầu ra năm 2018
Khung CTĐT năm 2018
Mô tả tóm tắt các học phần năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NĂM 2016

Mô tả chương trình đào tạo 2016
Chuẩn đầu ra năm 2016
Khung CTĐT năm 2016
Mô tả tóm tắt các học phần năm 2016