Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Sứ mạng -Tầm nhìn - Mục tiêu

Sứ mạng - tầm nhìn - định hướng phát triển - giá trị cốt lõi Khoa Quản lý Tài nguyên

05/06/2021 08:47 - Xem: 662

1. Sứ mạng

 “Đào tạo trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Quản lý đất đai, bất động sản và Du lịch sinh thái tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao và sản phẩm khoa học công nghệ có giá trị phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế cho khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước”.

2. Tầm nhìn đến năm 2030

Đến năm 2030, các ngành đào tạo của khoa được kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế, hình thành được 01 doanh nghiệp Khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Đất đai và Bất động sản

 3. Mục tiêu

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Quản lý đất đai, bất động sản và Du lịch sinh thái, giỏi chuyên môn, thạo tay nghề, có đạo đức nghề nghiệp; Có khả năng tư duy sáng tạo và năng lực tự khởi nghiệp; có năng lực nghiên cứu khoa học; ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ  phục vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế cho các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

4. Triết lý giáo dục

Với sứ mệnh, mục tiêu, tầm nhìn và giá trị cốt lõi, Triết lý giáo dục của Khoa là “Phát triển toàn diện - Thực tiễn - Hội nhập”. Cụ thể:

1. Phát triển toàn diện: Người học được đào tạo để có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, năng lực đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm xã hội và có sức khỏe tốt phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Thực tiễn: Chương trình đào tạo thường xuyên được cập nhật, đổi mới, gắn liền với yêu cầu của thực tế, nhằm nâng cao khả năng thích ứng của người học đối với xã hội, nhu cầu của thị trường lao động chất lượng cao trong thời kỳ mới.

3. Hội nhập: Các chương trình đào tạo được kiểm định theo chuẩn quốc tế. Giảng viên và người học có năng lực ngoại ngữ, năng lực làm việc, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế