Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học Ngành Quản lý & Kinh doanh Bất động sản

Chương trình đào tạo chuyên ngành Bất động sản

15/06/2021 15:42 - Xem: 504

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH

BẤT ĐỘNG SẢN

NĂM 2020

Mô tả chương trình đào tạo 2020
Chuẩn đầu ra năm 2020
Khung CTĐT năm 2020
Mô tả tóm tắt các học phần năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH

BẤT ĐỘNG SẢN

NĂM 2018

Mô tả chương trình đào tạo 2018
Chuẩn đầu ra năm 2018
Khung CTĐT năm 2018
Mô tả tóm tắt các học phần năm 2018