Banner
Trang chủ SINH VIÊN Hỗ trợ sinh viên

Những văn bản quy định về công tác đào tạo, GVCN-CVHT-HSSV và mẫu đơn cho sinh viên

29/12/2021 16:04 - Xem: 860
Những văn bản quy định về công tác đào tạo, GVCN-CVHT-HSSV và mẫu đơn cho sinh viên

VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ GVCN-CVHT-HSSV VÀ MẪU ĐƠN XÁC NHẬN CỦA SINH VIÊN

Quy định về miễn giảm, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng KKHT

 

Quyết định số 05 QĐ-ĐHNL-HSSV 10.01.2022 Quy định miễn, giảm học phí cho sinh viên CQ Trường ĐHNL, ĐHTN

Tải về

 

Quyết định số 865 QĐ-ĐHNL-HSSV 14.6.2021 Quy định trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đào tạo chính quy của Trường ĐHNL, ĐHTN

Tải về

 

Quyết định số 866 QĐ-ĐHNL-HSSV 14.6.2018 Quy định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên đào tạo chính quy của Trường ĐHNL, ĐHTN

Tải về

Quy định về công tác giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập

 

Quyết định số 1588 QĐ-ĐHNL-HSSV 1.11.2018 Về việc ban hành Quy định về công tác GVCN, CVHT đối với chương trình đào tạo hệ chính quy tại Trường Đại học Nông Lâm

Tải về

 

Quyêt định số 128 QĐ-ĐHNL-HSSV 28.2.2020 Về việc ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ đại học chính quy trường Đại học Nông Lâm

Tải về

 

Quyết định số 1589 QĐ-ĐHNL-HSSV 1.11.2018 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ của BCS lớp hệ đào tạo chính quy

Tải về

 

Quyết định số 344 QĐ-ĐHNL-HSSV 25.3.2019 Về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên Trường Đại học Nông Lâm hệ chính quy

Tải về

 

Quyết định số 1762 QĐ-ĐHNL-HSSV 20.12.2019 Về việc ban hành quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Tải về

 

Quyết định số 13 QĐ-ĐHNL-ĐTN 21.1.2021 Vv ban hành quy định tổ chức, đánh giá hoạt động ngoại khóa cho sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Tải về

Quy định về công tác đào tạo trình độ đại học

 

Quyết định số 756 21.8.2013 Quy định đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường ĐHNL, ĐHTN (Áp dụng cho khoá tuyển sinh trước 2021)

Tải về

 

Quyết định số 618 QĐ-ĐHNL-ĐT 6.8.2021 Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường ĐHNL, ĐHTN (Áp dụng cho khoá tuyển sinh từ 2021)

Tải về

Các mẫu đơn

 

Đơn đăng ký học bổ sung thêm học phần

Tải về

 

Đơn đăng ký học cải thiện điểm

Tải về

 

Đơn đăng ký học lại

Tải về

 

Đơn đăng ký học song song hai chương trình

Tải về

 

Đơn đăng ký thi kết thúc học phần

Tải về

 

Đơn đăng ký học phần

Tải về

 

Đơn đăng ký học

Tải về

 

Đơn xin kiểm tra sai sót điểm học phần

Tải về

 

Đơn xin mở thêm lớp học phần

Tải về

 

Đơn xin nghỉ học tạm thời

Tải về

 

Đơn xin rút bớt học phần

Tải về

 

Đơn xin tạm hoãn thi kết thúc học phần

Tải về

 

Đơn xin xét tốt nghiệp

Tải về

 

Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội

Tải về

 

Giấy chứng nhận HSSV thuộc hộ nghèo

Tải về

 

Đơn đề nghị miễn, giảm học phí

Tải về

 

Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

Tải về

 

Giấy xác nhận (mẫu vay vốn 01-TDSV)

Tải về

 

Giấy xác nhận

Tải về

 

Giấy xác nhận (trường hợp tốt nghiệp muộn

Tải về

 

Giấy xác nhận (trường hợp đăng ký học)

Tải về

 

Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi thẻ sinh viên kiêm thẻ ATM (AgriBank)

Tải về

 

Đơn xin thôi học

Tải về

 

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập

Tải về

 

Đơn xin trở lại học tập

Tải về

 

Đơn xin chuyển trường

Tải về

 

Đơn xin chuyển ngành học

Tải về

 

Đơn xin đăng ký ở nội trú, ngoại trú (phiếu di chuyển chỗ ở)

Tải về