Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Tổng quan về Khoa

Thông tin Bộ môn Quản lý tài nguyên và Du lịch sinh thái

07/06/2021 08:00 - Xem: 722

 

1. Tên bộ môn

          Tên tiếng việt: Bộ môn Quản lý tài nguyên và Du lịch sinh thái

          Tên tiếng anh: Department of Resource Management and Ecotourism

2. Giới thiệu bộ môn

          Bộ môn Quản lý tài nguyên và Du lịch sinh thái được thành lập năm 2019 trên cơ sở tái cấu trúc và thành lập bộ môn theo chuyên ngành đào tạo. Bộ môn có 17 cán bộ giảng viên, trong đó có:

          15 cán bộ giảng dạy (02 GS.TS, 01 PGS.TS, 6 TS, 02 ThS, 03 NCS)

          02 cán bộ phục vụ giảng dạy (01 ThS; 01 KS)

3. Lĩnh vực đào tạo – chuyên môn

          Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng giảng dạy của các học phần thuộc lĩnh vực Quản lý tài nguyên thiên nhiên và Du lịch sinh thái cho các hệ đại học, cao học và nghiên cứu sinh

4. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ

          Đề xuất và thực hiện các đề tài, dự án, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ thuộc các lĩnh vực liên quan đến Thổ nhưỡng, Đánh giá tiềm năng đất đai, Du lịch sinh thái, Biến đổi khi hậu...

5. Nhân sự của bộ môn

          Tính đến nay, bộ môn có 17 cán bộ giảng viên, trong đó có:

          15 cán bộ giảng dạy (02 GS.TS.GVCC, 01 PGS.TS.GVCC, 04 TS.GVC, 02 TS.GV, 03 ThS. GV, 01 NCS.GVC, 02 NCS)

          02 cán bộ phục vụ giảng dạy (01 ThS; 01 KS)

TT

Họ và tên

Học hàm, chức danh

Chức vụ

Địa chỉ email

1. Giảng viên cơ hữu

1

Nguyễn Đức Nhuận

TS.GVC

Trưởng bộ môn

nguyenducnhuan@tuaf.edu.vn

2

Nguyễn Quang Thi

TS.GVC

P.Trưởng bộ môn

nguyenquangthi@tuaf.edu.vn

3

Trương Thành Nam

ThS.GVC

P.Trưởng khoa

truongthanhnam@tuaf.edu.vn

4

Nguyễn Ngọc Nông

PGS.TS.GVCC

Giảng viên

nguyenngocnong@tuaf.edu.vn

5

Nông Thị Thu Huyền

TS.GVC

Chủ tịch CĐ khoa

nongthithuhuyen@tuaf.edu.vn

6

Nguyễn Thu Thùy

TS.GVC

Giảng viên

nguyenthuthuy@tuaf.edu.vn

7

Hoàng Hữu Chiến

TS.GV

Giảng viên

hoanghuuchien@tuaf.edu.vn

8

Trần Thị Mai Anh

TS.GV

Giảng viên

tranthimaianh@tuaf.edu.vn

9

Dương Hồng Việt

ThS.GV

Bí thư Liên chi

duonghongviet@tuaf.edu.vn

10

Vũ Thị Kim Hảo

NCS.GV

Giảng viên

vuthikimhao@tuaf.edu.vn

11

Hà Văn Tuyển

ThS.GV

Giảng viên

havantuyen@tuaf.edu.vn

12

Đào Văn Biên

NCS.GV

Giảng viên

daovanbien@tuaf.edu.vn

13

Quách Thị Hoe

ThS

Cán bộ văn phòng

quachthihoe@tuaf.edu.vn

14

Phan Tiến Hùng

KS

Cán bộ phục vụ GD

phantienhung@tuaf.edu.vn

2. Giảng viên kiêm nhiệm

15

Vương Vân Huyền

ThS

Thư ký HĐ trường

P.Phòng HCTC

vuongvanhuyen@tuaf.edu.vn

3. Giảng viên thỉnh giảng

16

Nguyễn Thế Đặng

GS.TS.GVCC

GV thỉnh giảng

nthedang@gmail.com

17

Đặng Văn Minh

GS.TS.GVCC

GV thỉnh giảng

minhdv@tnu.edu.vn

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN