Banner
Trang chủ TIN TỨC & SỰ KIỆN Công tác Đảng

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG SINH VIÊN CỦA KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN

03/11/2023 20:41 - Xem: 4953
Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nói chung và phát triển Đảng viên nói riêng. Chi bộ Khoa Quản lý tài nguyên, trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm được thành lập từ năm 2014. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ nhà trường, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị do Đảng bộ nhà trường giao. Chi ủy, chi bộ khoa luôn xác định công tác xây dựng, phát triển Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển Đảng viên trong sinh viên được coi là nội dung cơ bản nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ

           Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nói chung và phát triển Đảng viên nói riêng. Một mặt, phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên nhằm lựa chọn, bồi dưỡng tạo nguồn, kết nạp vào Đảng những quần chúng sinh viên ưu tú. Qua đó, tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Mặt khác, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, phù hợp với yêu cầu của Đảng và xu thế vận động của xã hội trong giai đoạn hiện nay. Như vậy, phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên không chỉ là vấn đề xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, mà còn là một quy luật mang tính tất yếu khách quan của sự nghiệp cách mạng.

            Chi bộ Khoa Quản lý tài nguyên, trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm được thành lập từ năm 2014. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ nhà trường, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị do Đảng bộ nhà trường giao. Chi ủy, chi bộ khoa luôn xác định công tác xây dựng, phát triển Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển Đảng viên trong sinh viên được coi là nội dung cơ bản nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ. Hiện nay, chi bộ có 37 Đảng viên, trong đó có 20 đảng viên giáo viên, 17 đảng viên sinh viên. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 chi bộ khoa là một trong số các chi bộ luôn làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng từ đối tượng là quần chúng sinh viên, mỗi năm Chi bộ khoa kết nạp từ 6-10 quần chúng sinh viên ưu tú vào Đảng.

Đại hội Chi bộ Khoa Quản lý tài nguyên nhiệm kỳ 2022-2025

            Để công tác phát triển đảng viên trong sinh viên được hiệu quả. Trong những năm qua, Chi bộ khoa đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức về công tác phát triển đảng viên trong sinh viên. Ban Chi ủy phân công chi ủy viên phụ trách công tác Liên chi Đoàn thanh niên và giao nhiệm vụ thường xuyên chỉ đạo, nắm bắt tình hình hoạt động của liên chi, sự phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện của đoàn viên sinh viên. Trong các buổi sinh hoạt định kỳ, công tác phát triển đảng viên luôn là nội dung được để cập, thông qua hình thức trao đổi, kiến nghị, Chi ủy làm rõ thêm nhận thức, nguyên tắc, phương pháp, quy trình bồi dưỡng đối tượng phát triển đảng viên là sinh viên để các liên chi thực hiện.  

Tổ chức kết nạp Đảng viên cho quần chúng sinh viên ưu tú năm 2021

Tổ chức kết nạp Đảng viên cho quần chúng sinh viên ưu tú năm 2022

Tổ chức kết nạp Đảng viên cho quần chúng sinh viên ưu tú năm 2023

            Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở Chi bộ khoa còn một số hạn chế.

            - Hoạt động Liên chi Đoàn thanh niên, Chi hội sinh viên, là nơi bồi dưỡng quần chúng để phát triển Đảng dù có nhiều kết quả đạt được những vẫn hạn chế bởi các yếu tố như ý thức, tư tưởng quần chúng đoàn viên sinh viên, nguồn lực nòng cốt phát huy công tác Đoàn, Hội, kinh phí cho các hoạt động Đoàn các cấp,... Do vậy công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên về mục tiêu, lý tưởng của Đảng có mặt hiệu quả chưa cao.

            - Trong sinh viên còn có những bất cập giữa hoạt động phong trào với kết quả học tập. Có những sinh viên hoạt động phong trào tốt nhưng kết quả học tập lại không đạt tiêu chuẩn và ngược lại.

            - Đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng đôi khi chưa thể hiện hết được trách nhiệm. Một số ý kiến đảng viên cho rằng sinh viên chưa được tôi luyện, thiếu thời gian thử thách lập trường, tư tưởng.

            Trên cở những kết quả phân tích, đánh giá về công tác phát triển Đảng viên trong sinh viên của Khoa Quản lý tài nguyên, những giải pháp sau cần thực hiện.

            - Cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt và thống nhất nhận thức về sự cần thiết của công tác phát triển đảng viên trong sinh viên, xác định rõ công tác phát triển đảng viên là một nhiệm vụ thường xuyên trong việc xây dựng chi bộ Đảng vững mạnh.

            - Gắn vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp của tổ Đảng bộ môn, tổ Đảng sinh viên với các nhiệm vụ trọng tâm, có phối hợp trong công tác giáo dục bồi dưỡng quần chúng sinh viên ưu tú với Đoàn thành niên, Hội sinh viên.  

            - Thầy cô giáo viên là Đảng viên luôn nêu cao vai trò gương mẫu và là người giúp sinh viên định hướng đúng, điều chỉnh hành vi ứng xử của mình, tiếp thu những giá trị chuẩn mực đạo đức, hoàn thiện nhân cách, phấn đấu trở thành người đảng viên cộng sản.

            - Xây dựng tổ chức đoàn, hội sinh viên vững mạnh về mọi mặt và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn. Tổ chức đoàn và Hội không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động và phương thức chỉ đạo.

            Công tác phát triển Đảng viên trong sinh viên là nhiệm vụ thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức đảng ngày càng lớn mạnh. Trước yêu cầu hiện nay, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu cấp thiết là phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Cấp ủy Khoa Quản lý tài nguyên sẽ tiếp tục  phát huy công tác phát triển Đảng viên trong sinh viên để xây dựng tổ chức Đảng ngày càng lớn mạnh.

Thành Nam, 11/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN