Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU
Phương pháp lập bảng hỏi và xác định cỡ mẫu trong điều tra xã hội học

Phương pháp lập bảng hỏi và xác định cỡ mẫu trong điều tra xã hội học

Bài viết nhằm giúp cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của Khoa Quản lý tài nguyên có thêm tài liệu để thực hiện một số đề tài nghiên cứu khoa học

Xem thêm